Protipožární nátěr
Plamostop P9 na ocel

Protipožární nátěr
Plamostop D na dřevo

Protipožární nátěr
Plamostop P9 na beton

Fotografie

 + zobrazit všechny fotografie

Protipožární nátěry na ocel: Plamostop P9 na ocel

Protipožární ochrana ocelových konstrukcí

Aplikovaný protipožární nátěr Nátěr po působení ohně
Materiál pro aplikaci protipožárního nátěru na ocel Plamostop P9 Nátěr Plamostop P9 po působení ohně

URČENÍ

vypěňovací nátěr je určen k ochraně ocelových konstrukcí před působením požáru na dobu 15 až 90 minut

CERTIFIKACE

Protipožární nátěr AITHON A90, v ČR a SR distribuován pod obchodním označením PLAMOSTOP P9 má evropské technické schválení ETA vydané EOTA – evropská organizace pro technické schvalování, jejímiž členy je 28 evropských států. Protipožární nátěr mající certifikát ETA, je určen pro užití v celé Evropě a nese označení CE. Národní certifikace jsou alternativou k Evropské certifikaci ETA a platí pro všechny členské státy EU. Výrobek, který má certifikaci ETA, nemusí mít certifikaci národní. PLAMOSTOP P9 je jediným s protipožárních vypěňovacích nátěrů, který dosáhl na certifikaci ETA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost čerstvého nátěru Objemová hmotnost po vysušení Přídržnost k podkladu pH nátěru
1.340 kg/m³ 1.530 kg/m³ > 1 MPa 7

Praktická spotřeba při tloušťce nátěru 100 mikronů = 220 g/m²

CHARAKTERISTIKA

Plamostop P9 je vypěňovácí protipožární nátěr na bázi vodou ředitelných disperzí, retardérů hoření, žáruvzdorných plnidel a zpěňovadel. Je určen k ochraně ocelových konstrukcí před účinky tepelného zatížení ve vnitřním i venkovním prostředí. Při aplikaci musí být teplota vzduchu minimálně 5oC a během 24 hod. po aplikaci nesmí nátěr zmrznout. Je třeba dbát, aby nátěr nebyl dopravován nebo uskladněn při záporných teplotách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Požární izolace se vkládá  do systému navržené antikorozní ochrany ocelové konstrukce mezi základní nátěr a vrchní lak. Základní nátěr musí splňovat podmínky dané navrženým systémem antikorozní ochrany OK. Pro samotné nanášení protipožární izolace musí být povrch OK čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota OK musí být minimálně o 3°C vyšší, než je rosný bod. Aplikační teplota je minimálně 5°C a teplota OK by neměla překročit 35°C.

APLIKACE

Plamostop P9 je dodáván ve 20 kg nádobách v konzistenci vhodné pro přímou aplikaci. Lze jej aplikovat štětcem, válečkem, nebo vysokotlakým zařízením. Způsob nanášení nemá vliv na výsledné vlastnosti izolace. Materiál se před použitím řádně promíchá, v případě potřeby je možno naředit pitnou vodou. Čím větší naředění, tím menší vrstvu můžeme aplikovat. Pro stříkání použít vysokotlaké zařízení s poměrem stlačování minimálně 1:45, lépe s poměrem stlačování 1:65 a tlaku 0,45 MPa. Ze zařízení odstraňte všechny filtry a použijte trysku 227. Doporučujeme nepřekročit sílu jedné vrstvy maximálně 500 mikronů v suchém stavu, což odpovídá cca 1000 g/m² Plamostopu P9. Při větších vrstvách se začínají projevovat objemové změny vlivem ztráty 30% objemu odpařením tekuté složky nátěru.

SCHNUTÍ NÁTĚRU

Po 30 minutách  zanechává po přejetí dlaní prášek a po 8 hod. nezanechává stopu. V hloubce proschne za 5 dnů. Údaje odpovídají teplotě 21°C. Další vrstvu lze nanášet, nezanechává-li předchozí vrstva stopu. Řádně proschlý nátěr se opatří horním nátěrem v souladu s barevným řešením a antikorozní ochranou OK. Musí se použít odzkoušené nátěrové systémy podle ETAG 018-2.

REAKTIVNÍ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Plamostop P9 má provedeny průkazné spalovací zkoušky trvanlivosti reaktivních nátěrových systémů podle ETAG 018 pro typ prostředí Y.

Reaktivní nátěrové systémy jsou nejdříve podrobeny stárnutí v klimatické komoře podle typu prostředí a následně podrobeny spalovací zkoušce. Porovnání stárnutých a nestárnutých vzorků nesmí vykázat významný pokles izolační účinnosti. Základní nátěry byly zkoušeny genericky a pro Plamostop P9 vyhoví všechny alkydové a epoxidové nátěry bez ohledu na výrobce. V reaktivních nátěrových systémech s horním krycím lakem se smí používat jen odzkoušené laky.

Plamostop P9 jako jediný protipožární nátěr může být v prostředí Y bez horního krycího laku. Krycí nátěr se použije jen v případě, vyžaduje-li to barevné řešení projektu nebo korozní agresivita prostředí. Materiálové listy odzkoušených krycích nátěrů jsou ke stažení v souborech PDF  na konci textu.

KOROZNÍ ODOLNOST

Reaktivní nátěrové systémy jsou odzkoušeny zkušebnou SYMPO Pardubice v solné komoře na korozní odolnost v agresivním korozivním prostředí. Dosáhly hodnocení pro prostředí C3 - velmi vysoká odolnost a prostředí C4 - vysoká odolnost.

ŽIVOTNOST

Plamostop P9 má provedeny spalovací zkoušky od PAVUS Veselí nad Lužnicí podle ETAG 018 – 2 .Zkouškou je prokazováno u vzorků podrobených stárnutí v klimatické komoře, zachování nezměněné funkčnosti po celou dobu předpokládané životnosti. Zkouška byla provedena pro prostředí Y – prostředí vnitřní s částečnou venkovní expozicí a mrazovými cykly, bez přímého styku s vodou. Odzkoušeny byly reaktivní nátěrové systémy ve skladbě základní nátěr – Plamostop P9 – uzavírací lak, tak reaktivní sestava ve skladbě základní nátěr – Plamostop P9 bez uzavíracího laku. Všechny zkoušené vzorky podmínky ETAGu 018 – 2 splnily Plamostop P9 má provedenu zkoušku korozní stálosti v agresivním korozním prostředí. Zkoušku provedl SYNPO Pardubice v solné komoře pro prostředí C3 – venkovní prostředí silně znečištěné průmyslové aglomerace. Zkouška prokázala velmi vysokou korozní stálost reaktivních nátěrových systémů. Pro prostředí C3 nad 15 roků. Plamostop P9 je od roku 1984 v praxi prověřován autorskou laboratoří AITHON RICERCHE. Na základě dlouhodobého zkoušení laboratoř garantuje, že vlivem času nedochází u Plamostopu P9 k chemickým ani fyzikálním změnám a funkčnost zůstává zachována V souladu s ETAG 018 čl 2,3, provedenými zkouškami a dobou užívání v praxi, výrobce deklaruje minimální prokázanou bezporuchovou životnost 25 roků.

DIMENZACE SÍLY IZOLACE

Dimenzační tabulka je vypracována na základě spalovací zkoušky provedené podle evropské normy ČSN EN 13501. Nosná konstrukce zajišťující statickou stabilitu stavby se vždy izoluje na kritickou teplotu oceli 500oC. Štíhlý prvek se zahřívá rychleji než prvek hmotný. Tuto skutečnost zohledňuje  poměr mezi obvodem, kterým vstupuje teplo do průřezu, k jeho průřezové ploše - A/V m-1 dříve označovaný jako O/F. Správnou sílu izolace naleznete v průsečíku A/V daného prvku a požadované požární odolnosti v minutách.

Důležité upozornění

Každý typ protipožárního nátěru má svoji dimenzační tabulku stanovenou na základě spalovací zkoušky v akreditované zkušebně. Tato tabulka slouží k výpočtu síly izolace konkrétního protipožárního nátěru. V žádném případě nelze použít tuto dimenzační tabulku pro jiný protipožární nátěr. Vždy se musí provést výpočet na základě jemu příslušné dimenzační tabulky. Pro názornost uvádíme návrh izolace na jeden prvek různými protipožárními nátěry.

Zadání: požární odolnost REI 30, prvek IPE 400, tepelné namáhání ze čtyř stran, poměr A/V 173 m-1, kritická teplota oceli 500oC.

Protipožární nátěr
Síla izolace (mikrony)
Spotřeba materiálu kg/m2
Porovnání spotřeby v %
 Plamostop P9
 250
 0,5
 100
 Protherm
 400
 0,8
 160
 Pyrostop steel
 400
 0,8
 160
 Interchár 400
 500
 1,0
 200
 Pyroplast  ST- 100
 600
 1,2
 240
 Flamizol S
 700
 1,4
 280

Všechny údaje jsou čerpány z technické dokumentace gestorů materiálu uveřejněné na internetu. Spotřeba materiálu je matematická na základě objemu sušiny.

INFORMACE O CENĚ

Cena za 1 m2

Vzhledem k vysoké izolační účinnosti (viz dimenzace) a nejnižší spotřebě materiálu na 1 m2, dosahuje Plamostop P9 nejpříznivější ceny za 1 m2 izolace v porovnání se srovnatelnými protipožárními nátěry. Relativně malé rozdíly v ceně za kg mezi jednotlivými protipožárními nátěry nedokáží vyrovnat markantní rozdíly ve spotřebě materiálu na dosažení stejné požární odolnosti izolovaného prvku.Cena se odvíjí od aktuálního kurzu koruny vůči euru. Slevy jsou poskytovány za odebrané množství a platbu před fakturou.

BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je netoxický, hygienicky nezávadný, vodou ředitelný výrobek (viz. bezpečnostní list). Při práci používat běžné prostředky osobní ochrany určené pro natěrače. Je odstranitelný vodou a běžnými čistícími prostředky. Při zasažení očí propláchnout vodou a vyhledat lékaře.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným dodavatelskou firmou Ing. Josef Hruban – IZOSTAV.

Dokumenty ke stažení

 

 

Nahoru | Vytisknout | Mapa webu
design Břetislav Štěpán
Protipožární ochrana staveb
Protipožární nátěry řady PLAMOSTOP